ประกาศเกียรติคุณ

นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับซิลเวอร์สตาร์

KHAING KHAING LIN
NAN MA HTAY MYINT
กัญญาดา วงศ์พรมมา
ก้าวไทยา เคล้าเครือ
ชัชชญา โสภาลักษณ์
ณัฐหทัย เกาะเกตุ
ดลชัย บุญณะ
ธนศร คำฟอง
ธนิตา ชิตรัตน์
ธัญชนก พรหมวงศ์ - นันทนัช พนิชการ
นิภา โสมอะ
นิรมล จันจอน
ปวิตร อรุณเเก้ว
พรพรรณ - ธีระ พันธ์กล้า
มยุรี จูฮุ้ง
มุทิตา แก้วตรัง
วิภาดา พาพะหม
วิไล ขันชัย - เสน่ห์ กิ่มเกลี้ยง
สมมิตร สืบเครือ
อมรรัตน์ คำดี
อุดม ศรีสวัสดิ์
อุดมศักดิ์ รามัญอุดม