ประกาศเกียรติคุณ

นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับซิลเวอร์สตาร์

CHOMROEUN CHIM
HLA WIN
KHAING KHAING LIN
NAN AYE SAY
NAN KHIN MOE MOE LWIN
NAN KHIN NU WAR
NAN MA HTAY MYINT
NAN MUE LAR LAUNG
NAN MUE THAI HTAW
NAN NI CHO
SAN SAN NYO
SAT SOR
SAW AUNG MYO KYAW
SAW KYAW AE TUN
SAW KYAW KYAW PHYO
SAW WIN SOE
TAY CHAR
กนกวรรณ ศรีสุนนท์
กัญญาดา วงศ์พรมมา
กิ่งแก้ว เมตต์ปราณี
ชัชชญา โสภาลักษณ์
ชาญยุทธ์ ศรีสำราญ
ซอ จิ ลิน อู
ณัฐรินันท์ - ธนเดช พงศ์จริยา
ณัฐหทัย เกาะเกตุ
ดลชัย บุญณะ
ดวงฤทัย หุตะวัฒนะ
ธนศร คำฟอง
ธนิตา ชิตรัตน์
ธัญชนก พรหมวงศ์ - นันทนัช พนิชการ
ธัญวรรณ ธรรมปัญญา
นันทวรรณ ลุงทร
นิรมล จันจอน
บุญธรรม เลิศดีกรี
ปวิตร อรุณเเก้ว
พรพรรณ - ธีระ พันธ์กล้า
มยุรี จูฮุ้ง
มุทิตา แก้วตรัง
ลดามณี หุตะวัฒนะ
วิภาดา พาพะหม
วิไล ขันชัย - เสน่ห์ กิ่มเกลี้ยง
ศุภกิตติ์ เกิดศรี
สมมิตร สืบเครือ
สุดใจ หุตะวัฒนะ
สุพัฒน์ บุญปิง
อรุณีย์ ล่วงกระโทก - ไกรลาศ ฤทธิ์ไธสงค์
อุดม ศรีสวัสดิ์
อุดมศักดิ์ รามัญอุดม