ประกาศเกียรติคุณ

นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับซิลเวอร์สตาร์

CHOMROEUN CHIM
HLA WIN
KHAING KHAING LIN
MAN LIN SOE
NAN KEE KE
NAN KHIN MOE MOE LWIN
NAN KHIN NU WAR
NAN LWIN LWIN CHO
NAN MA HTAY MYINT
NAN MA MOE
NAN MUE LAR LAUNG
NAN MUE THAI HTAW
NAN NI CHO
NAN SEIN MYINT HTAY
NAW MU DAR
NAW PHAW PHAW LAY
NAW YEE YEE TUN
SAN SAN NYO - THEIN KYIN
SAT SOR
SAW AUNG MYO KYAW
SAW KYAW AE TUN
SAW KYAW KYAW PHYO
SAW KYAW YE NAING
SAW WIN NAUNG
TAY CHAR
กนกวรรณ การะเกตุ
กนกวรรณ ศรีสุนนท์
กฤษดา การะเกตุ
กิ่งแก้ว เมตต์ปราณี
ชาญยุทธ์ ศรีสำราญ
ซอ จิ ลิน อู
ณัฐรินันท์ - ธนเดช พงศ์จริยา
ณัฐหทัย เกาะเกตุ
ดลชัย บุญณะ
ดวงฤทัย หุตะวัฒนะ
ธนศร คำฟอง
ธนิตา ชิตรัตน์
ธัญชนก พรหมวงศ์ - นันทนัช พนิชการ
ธัญวรรณ ธรรมปัญญา
นันทวรรณ ลุงทร
นิรมล จันจอน
ปวิตร อรุณเเก้ว
ผัด อ้อยหวาน
พรพรรณ - ธีระ พันธ์กล้า
พิจักษณ์ เสรีตระกูลชัย
มุทิตา แก้วตรัง
เม เม เอ
รอฮานี ดะละซู
ลดามณี หุตะวัฒนะ
วาสนา กันทาเขียว
วิไล ขันชัย - เสน่ห์ กิ่มเกลี้ยง
ศุภกิตติ์ เกิดศรี
สมมิตร สืบเครือ
สุดใจ หุตะวัฒนะ
สุพัฒน์ บุญปิง
สุเมธ แตงทอง
อรุณีย์ ล่วงกระโทก - ไกรลาศ ฤทธิ์ไธสงค์
อุดม ศรีสวัสดิ์
อุดมศักดิ์ รามัญอุดม