ประกาศเกียรติคุณ

นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับโกลด์สตาร์

MIN CHIT
NAN HLA HLA KYI
NAN KHIN LAY NWE
NAN LWIN LWIN CHO
NAN MA MOE
NAN MU MU
NAN MYINT WIN KYI - SAW MYINT AYE
NAN NWE NWE AYE
NAN SAN NI
PHEAKDEY SIN
SAW OHN TIN
SAW PAN AYE
SAW PHAR PHA LAW
SAW THEIN AYE
SEANG SAN
SOPHOEUT PHENG
TANG KO MAI
THIN THIN CHO
TUN HLA
กัญจนา ประประโคน
เกศิณีย์ เครือณรงค์
เกษร ภูมิประหมัน - สุเนตร แดงน้อย
ไกรลาศ เลิศวัฒนมงคล
ขวัญชัย - ดรุณี สัจกุล
ชยุตรา จรูญโรจน์ - หม่อมหลวง มนัส วัชรีวงศ์
ชูศรี ธรรมปัญญา - วิโรจน์ สมณะ
ณัฐณิชา อ้อยหวาน
ณัฐพัชร ถามูลแสน
ดารา ภู่ระหงษ์
บุญช่วย ประประโคน
บุญเที่ยง สืบเครือ
บุญธิดา บุญนุชิต
ปฏิญญา บุญรัตน์
ประพันธ์วัชร ถามูลแสน - จินตหรา ภารจรัส
ประสิทธิ์ จงเจริญ
พนมพร เพชรมณี - ปรานิสา อุ่นอก
พรพิมล ศรีประสิทธิ์ - กิตติศักดิ์ อินทชิต
พลวัฒน์ - เยาวดี วัฏิสุ
ภาณุพงษ์ ตันติโยธิน
มนต์นภา เนยเขียว
รัชนี - ธวัช โฉมทองดี
ละออง งามเลิศ - สิรธีร์ โรจนวิชัย
วิชาญ นิยมตรง
ศิริรัตน์ ทันใจ
สมศักดิ์ วงกลม - ปราณี นัดนันญา
สุกัญญา พลอยกระจ่าง
สุทิน แก้วโกมุท
หนึ่งฤทัย ดีชัยรัมย์ - กวีศักดิ์ หงษ์ทอง
อนุชา - ผกามาศ บุญชู
อภิเดช กุลประยงค์
อมิตา แอหลัง
อัจฉราวรรณ เลิศศิริเขต
อัญชลี พรศิริ
อาภัสรา เอี่ยมดี - วีระศักดิ์ ปิยะวัฒนกุล