ประกาศเกียรติคุณ

นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับโกลด์สตาร์

NAN MA MOE
NAN MYINT WIN KYI - SAW MYINT AYE
NAN NWE NWE AYE
TUN HLA
กัญจนา ประประโคน
กัลยกร อินทรีย์
เกศิณีย์ เครือณรงค์
เกษร ภูมิประหมัน - สุเนตร แดงน้อย
ไกรลาศ เลิศวัฒนมงคล
ขวัญชัย - ดรุณี สัจกุล
ณัฐพัชร ถามูลแสน
บุญช่วย ประประโคน
บุญเที่ยง สืบเครือ
ปฏิญญา สินนภาพรพงศ์
ประพันธ์วัชร ถามูลแสน - จินตหรา ภารจรัส
พรชฎา แก้วแจ่มศรี - พิภพ พันธ์อุทา
ภาณุพงษ์ ตันติโยธิน
มนต์นภา เนยเขียว - นพพร จักษุดุลย์
รัชนี - ธวัช โฉมทองดี
ละออง งามเลิศ - สิรธีร์ โรจนวิชัย
วิชาญ นิยมตรง
ศิริรัตน์ ทันใจ
สมศักดิ์ วงกลม - ปราณี นัดนันญา
สุกัญญา พลอยกระจ่าง
สุทิน แก้วโกมุท
อภิเดช กุลประยงค์
อมิตา แอหลัง
อัจฉราวรรณ เลิศศิริเขต
อัญชลี พรศิริ
อาภัสรา เอี่ยมดี - วีระศักดิ์ ปิยะวัฒนกุล
พ.ต. ธรรมรัตน์ - ชลลดา มีเพียร