ประกาศเกียรติคุณ

นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับโกลด์สตาร์

KYAW PHOUNG KHA LAIN
MIN CHIT
NAN CHIT SU NWE
NAN HLA HLA KYI
NAN NWE NWE AYE - SAW SOE MIN HTWE
NAN PAWINT MAY AYE
NAN SAN NI
NAN YIN THEIN
PHYU AYE LIN
SAW MAN SAN TIN
SAW PAN AYE
SAW PHAR PHA LAW - NAN AHPYONE
SAW THAN SOE
SAW THEIN AYE
SAW TWIN - NAN MYA THAE LWIN
TUN HLA
VET VATH
กฤษณ์ การะเกตุ
กัญจนา ประประโคน
กัญญาดา - ประสิทธิ์ วงศ์พรมมา
เกศิณีย์ เครือณรงค์
เกษร ภูมิประหมัน - สุเนตร แดงน้อย
ไกรลาศ เลิศวัฒนมงคล
ขวัญชัย - ดรุณี สัจกุล
ชยุตรา จรูญโรจน์ - หม่อมหลวง มนัส วัชรีวงศ์
ชูศรี ธรรมปัญญา - วิโรจน์ สมณะ
ณัฐณิชา อ้อยหวาน
ณัฐพัชร ถามูลแสน
ดารา ภู่ระหงษ์
ทองลิตร - เฉลิมชัย โพธิ์ขาว
บุญช่วย ประประโคน
บุญเที่ยง สืบเครือ
บุญธิดา บุญนุชิต
ปฏิญญา บุญรัตน์
ประพันธ์วัชร ถามูลแสน - จินตหรา ภารจรัส
ประสิทธิ์ จงเจริญ
พนมพร เพชรมณี - ปรานิสา อุ่นอก
พรพิมล ศรีประสิทธิ์ - กิตติศักดิ์ อินทชิต
พลวัฒน์ - เยาวดี วัฏิสุ
ภาณุพงษ์ ตันติโยธิน
มนต์นภา เนยเขียว
รัชนี - ธวัช โฉมทองดี
ละออง งามเลิศ - สิรธีร์ โรจนวิชัย
วิชาญ นิยมตรง
ศิริรัตน์ ทันใจ
สมศักดิ์ วงกลม - ปราณี นัดนันญา
สุกัญญา พลอยกระจ่าง
สุทิน แก้วโกมุท
เสมอแข นามแก้ว
หนึ่งฤทัย ดีชัยรัมย์ - กวีศักดิ์ หงษ์ทอง
อนุชา - ผกามาศ บุญชู
อภิเดช กุลประยงค์
อมิตา แอหลัง
อัจฉราวรรณ เลิศศิริเขต
อัญชลี พรศิริ
อาภัสรา เอี่ยมดี - วีระศักดิ์ ปิยะวัฒนกุล