ประกาศเกียรติคุณ

นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับแพลทตินัมสตาร์

PHYU AYE LIN
กิตติญา โคตรดก - ไสว สดสะอาด
บวร - วรรณกนก เขื่อนสุข
พรรณรพี - เชาว์วรรธน์ ถามูลแสน
สาวิตรี เสาดา - วิศิษฐ์ สายเขื่อนสี
สุทธิศักดิ์ สวนจันทร์
อมรศรี ยะมะหาร