ประกาศเกียรติคุณ

นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับแพลทตินัมสตาร์

KA LOUK PHOE KYAW - NAN CHO YEE WIN
NAN MI AYE
NAN MUE KHAUNG SHUE
กิตติญา โคตรดก - ไสว สดสะอาด
ซอ ออง จ่อ ทวย
บวร - วรรณกนก เขื่อนสุข
พรรณรพี - เชาว์วรรธน์ ถามูลแสน
สาวิตรี เสาดา - วิศิษฐ์ สายเขื่อนสี
สุทธิศักดิ์ สวนจันทร์
อมรศรี ยะมะหาร