ประกาศเกียรติคุณ

นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับแพลทตินัมสตาร์

กิตติญา โคตรดก - ไสว สดสะอาด
ธัญนันท์ ครุทธา - จีรพล หน้าเสือ
บวร - วรรณกนก เขื่อนสุข
บุญธิดา บุญนุชิต
พรรณรพี - เชาว์วรรธน์ ถามูลแสน
ศิญารัตน์ ฐิติพงศ์ตระการ - กิตติทัศน์ ศักดิ์ภมรวัฒน์
สาวิตรี เสาดา - วิศิษฐ์ สายเขื่อนสี
สุทธิศักดิ์ สวนจันทร์
สุธาสินี สุวัฒนฤกษ์
อมรศรี ยะมะหาร