ประกาศเกียรติคุณ

นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับซิลเวอร์สตาร์

ก้าวไทยา เคล้าเครือ
เจนจิรา ศรียาบ - ศุภกร หล้าติ๊บ
ชัชชญา โสภาลักษณ์
ณัฐหทัย เกาะเกตุ
ดลชัย บุญณะ
ธนศร คำฟอง
ธนิตา ชิตรัตน์
ธัญชนก พรหมวงศ์ - นันทนัช พนิชการ
นิภา โสมอะ
นิรมล จันจอน
บุญธวาส สัมนา
ประภาพร สังข์สนธิ์
ปรัชญา ชัยศิริวัฒนานุกูล
ปวิตร อรุณเเก้ว
มณีทิพย์ ธรรมสิริภัสสร
มุทิตา แก้วตรัง
ยุพิน จันทรเสโน
รมล๊ะ ยาวาหาบ - ภาคภูมิ สุขพงษ์
วราลักษณ์ ตีรเศรษฐ์ศักดิ์ - ธนพัฒน์ พรามน้อย
วิไล ขันชัย - เสน่ห์ กิ่มเกลี้ยง
สมมิตร สืบเครือ
สุวิรัตน์ ค้ำมุ้ย
อุดม ศรีสวัสดิ์
KHAING KHAING LIN