ประกาศเกียรติคุณ

นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับโกลด์สตาร์

กัญจนา ประประโคน
ขวัญชัย - ดรุณี สัจกุล
แจวใจ ประประโคน
ชวัลรัศมิ์ ภัทรพิพัฒน์โชติ
ชาณิช ตั้งวัฒนภูมิ
ณัฐพัชร ถามูลแสน
ดลชัย บุญณะ
ธนสร - ธวัช โฉมทองดี
ธนาพร เกิดวงศ์อุไร
ธันยนันท์ พรหมวังศรี
บุญช่วย ประประโคน
ปฏิญญา สินนภาพรพงศ์
ปรนุช - คัชฑา เกษโกมลวิทย์
ประพันธ์วัชร ถามูลแสน - จินตหรา ภารจรัส
ประยูร สังข์ทอง - มาริสา พุ่มซ้อน
พรชฎา แก้วแจ่มศรี - พิภพ พันธ์อุทา
พรพรรณ - พศิณ พันธ์กล้า
ไพลิน เลิศวัฒนมงคล
ภาณุพงษ์ ตันติโยธิน
มณีทิพย์ ธรรมสิริภัสสร
มาวิน กามีฮา
วาสนา ตรียานุรักษ์
วิชาญ นิยมตรง
สงคราม สิงหะ - สุนทรี อยู่แย้มศรี
สมศักดิ์ วงกลม - ปราณี นัดนันญา
สัญญา กองแก้ว - กนกวรรณ สิทธิกุล
สิรธีร์ โรจนวิชัย - ละออง งามเลิศ
สุกฤตา ละมั่งทอง
สุกัญญา พลอยกระจ่าง
อมรรัตน์ คำดี