ประกาศเกียรติคุณ

นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับโกลด์สตาร์

กัญจนา ประประโคน
กัลยกร อินทรีย์
เกษร ภูมิประหมัน - สุเนตร แดงน้อย
ไกรลาศ เลิศวัฒนมงคล
ขวัญชัย - ดรุณี สัจกุล
จิรัชยา ไชยราช
แจวใจ ประประโคน
ชาณิช ตั้งวัฒนภูมิ
ณัฐพัชร ถามูลแสน
ธนสร - ธวัช โฉมทองดี
ธันยนันท์ - สวิง พรหมวังศรี
บุญช่วย ประประโคน
บุญเที่ยง สืบเครือ
ปฏิญญา สินนภาพรพงศ์
ประพันธ์วัชร ถามูลแสน - จินตหรา ภารจรัส
ประยูร สังข์ทอง - มาริสา พุ่มซ้อน
พรชฎา แก้วแจ่มศรี - พิภพ พันธ์อุทา
พรพรรณ - พศิณ พันธ์กล้า
ภาณุพงษ์ ตันติโยธิน
มาวิน กามีฮา
รัตติกาล สังข์ทอง
วิชาญ นิยมตรง
ศิริรัตน์ ทันใจ
สงคราม สิงหะ - สุนทรี อยู่แย้มศรี
สมศักดิ์ วงกลม - ปราณี นัดนันญา
สุกัญญา พลอยกระจ่าง
อภิเดช กุลประยงค์
อมรรัตน์ คำดี
อมิตา แอหลัง
อัญชลี พรศิริ
อาภัสรา เอี่ยมดี - วีระศักดิ์ ปิยะวัฒนกุล
พ.ต. ธรรมรัตน์ - ชลลดา มีเพียร
NAN NWE NWE AYE