การสมัครเป็นลูกค้าวีไอพี (VIP CLIENT)

ลูกค้าวีไอพี (VIP Client) หมายถึง บุคคลที่มีความสนใจในสินค้าเอมสตาร์ และต้องการซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคส่วนตัวในราคาสมาชิก บริษัทฯ ให้บริการสมัครโดยไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆ เพียงแต่ต้องระบุรายละเอียดสำคัญ เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ครบถ้วน ระบบจะทำการส่งอีเมลยืนยันไปที่ลูกค้าวีไอพี เพื่อแจ้งรหัสสมาชิก User name และ Password เพื่อการเข้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าในระบบออนไลน์ รวมทั้ง บริษัทฯ จะจัดส่งอีเมลยืนยันไปที่ผู้สปอนเซอร์ เพื่อแจ้งรหัสสมาชิกของลูกค้าวีไอพี

การสมัครลูกค้าวีไอพี สามารถสมัครออนไลน์ผ่าน

 1. เว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com
 2. แอพพิเคชั่น Aimstar Shopping Online
  • ท่านสามารถระบุรหัสสมาชิกผู้สปอนเซอร์(ผู้แนะนำ) และระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของชื่อผู้สปอนเซอร์ (ผู้แนะนำ) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะทำการแจ้งรหัสสมาชิกให้ท่านทราบในทันที
  • กรณีที่ไม่มีผู้สปอนเซอร์(ผู้แนะนำ) บริษัทฯ จะดำเนินการผ่านระบบอัตโนมัติ ท่านจะได้รับรหัสสมาชิกทาง อีเมล ซึ่งสามารถใช้สั่งซื้อสินค้าได้ทันที

รายละเอียดประกอบการสมัครเป็นลูกค้าวีไอพี (VIP Client)

 1. การสมัครเป็นลูกค้าวีไอพีไม่ต้องเสียค่าสมัคร รวมทั้งไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ
 2. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 3. ผู้สมัครจะต้องมิได้ดำรงสถานภาพลูกค้าวีไอพี หรือนักธุรกิจเอมสตาร์อยู่แล้วในขณะนั้น
 4. หากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคู่สมรสที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์อยู่ก่อนแล้ว ให้ถือว่าการสมัครเป็นลูกค้าวีไอพีเป็นโมฆะ
 5. ระยะเวลาการเป็นลูกค้าวีไอพี 1 ปี โดยบริษัทฯ จะให้บริการต่ออายุลูกค้าวีไอพีอัตโนมัติอีก 1 ปีเมื่อลูกค้าวีไอพีมีการสั่งซื้อสินค้า ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปในปีนั้นๆ
 6. ลูกค้าวีไอพีสามารถซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคได้ในราคาสมาชิก แต่จะมิได้รับคะแนนจากการซื้อสินค้า (คะแนนที่เกิดจากการซื้อสินค้า จะถูกรวมอยู่ในคะแนนลูกค้าวีไอพีของผู้สปอนเซอร์ ซึ่งเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ที่ให้การสปอนเซอร์และให้บริการแก่ลูกค้าวีไอพีนั้นๆ )
 7. ลูกค้าวีไอพี จะได้รับการรับประกันความพอใจจากสินค้า 100%
 8. ลูกค้าวีไอพี สามารถลาออกได้โดยยื่นเอกสารแสดงความจำนงที่จะลาออกพร้อมเซ็นรับรองสำเนาบัตรประชาชนแก่บริษัทฯ
 9. ลูกค้าวีไอพีที่สมัครในนามบุคคลธรรมดา สามารถขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์โดยมีผู้สปอนเซอร์รายเดิมได้ทันที โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์
 10. ลูกค้าวีไอพีที่สมัครในนามนิติบุคคล จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ได้
 11. ลูกค้าวีไอพีที่ต้องการสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์กับผู้สปอนเซอร์รายอื่น จะต้องทำเรื่องขอลาออกจากผู้สปอนเซอร์รายเดิม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันลาออก ยกเว้น ลูกค้าวีไอพีที่สมัครโดยไม่มีผู้แนะนำ(ผู้สปอนเซอร์) ซึ่งระบบจัดการเลือกผู้แนะนำให้แบบอัตโนมัติ สามารถสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ด้วยระบบออโต้สปอนเซอร์ หรือ ผู้แนะนำรายใหม่ได้ทันที
 12. ลูกค้าวีไอพีที่ยังไม่หมดอายุ แต่หากผู้สปอนเซอร์หมดสมาชิกภาพไปก่อน ลูกค้าวีไอพีจะได้รับการดูแลและบริการจากผู้สปอนเซอร์ ของผู้สปอนเซอร์ในลำดับถัดขึ้นไป คะแนนที่เกิดจากการใช้สินค้าของลูกค้าวีไอพีก็จะถูกรวมอยู่ในคะแนนส่วนตัวของผู้สปอนเซอร์ ของผู้สปอนเซอร์ลำดับถัดไปนั้นๆ โดยอัตโนมัติ
 13. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ให้การพิจารณายกเลิกการเป็นลูกค้าวีไอพีอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ ทุกประการ เมื่อตรวจพบการกระทำอื่นใด ที่นอกเหนือจากการซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคเท่านั้น เช่น การนำสินค้าไปจัดจำหน่ายต่อ การละเมิดเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ การสร้างความเสื่อมเสียแก่บริษัทฯ เป็นต้น