การต่ออายุสมาชิก

การดำรงสมาชิกภาพของนักธุรกิจเอมสตาร์

  1. นักธุรกิจเอมสตาร์จะมีสถานะภาพการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันสมัคร
  2. การต่ออายุสมาชิกภาพออนไลน์สามารถทำได้ภายในวันสุดท้ายของเดือนที่หมดอายุ และ สามารถต่ออายุสมาชิกภาพล่วงหน้าได้ 1 เดือน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ
  3. นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ลาออก จะสามารถสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ใหม่ได้ ก็ต่อเมื่อครบกำหนด 3 เดือนนับจากวันลาออก ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติการสมัครใหม่ทุกกรณี

การลาออกจากการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์

  1. นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถยื่นขอลาออกจากการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ โดยส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ในการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มายังบริษัทฯ
  2. นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ขอลาออกจากการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์แล้ว จะสามารถยื่นขอสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ใหม่ได้อีกครั้ง หลังจากครบ 3 เดือน นับจากวันที่ลาออก ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ทุกกรณี
  3. นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ยื่นขอลาออก จะต้องกรอกแบบฟอร์มการขอลาออก, แนบสำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. หากมีสินค้าที่ต้องการคืน นักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องดำเนินการคืนสินค้าให้เรียบร้อยตามเงื่อนไขของการคืนสินค้าก่อนการลาออกโดยบริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าตามราคาที่นักธุรกิจเอมสตาร์ได้ซื้อมา เมื่อหักส่วนลดและผลตอบแทนที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้กับนักธุรกิจเอมสตาร์รวมถึงกลุ่มองค์กรธุรกิจของนักธุรกิจเอมสตาร์ไปก่อนหน้านั้นแล้วตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง II รวมทั้งหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 5% ของมูลค่าสินค้า (สำหรับจำนวนเงินคงเหลือ บริษัทฯ จะโอนคืนผ่านบัญชีธนาคารของท่านภายใน 30 วัน)