การรับสินค้าสำหรับนักธุรกิจเอมสตาร์

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถรับสินค้าได้ 3 ช่องทาง คือ

1. รับสินค้าด้วยตนเอง

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถรับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ

การรับสินค้าด้วยตนเอง มีข้อปฏิบัติดังนี้

 1. แจ้งพนักงานว่าท่านสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ หรือ ออนไลน์ โดยแสดงหมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อเพื่อรับบัตรคิว
 2. รอเรียกชำระเงิน ในกรณีที่ท่านชำระเงินแล้ว พนักงานจะออกใบรับชำระเงินเพื่อใช้แสดงในการรับสินค้า
 3. พนักงานเรียกคิว เพื่อรับสินค้า
 4. ตรวจสอบความถูกต้องของรหัส และชื่อผู้สั่งซื้อ, ประเภทการสั่งซื้อ (ปกติ หรือ BEC), รายการสินค้า, และจำนวนสินค้า ทุกครั้งก่อนออกจากเคาน์เตอร์จ่ายสินค้า หากพบความผิดพลาด ต้องแจ้งพนักงานเพื่อแก้ไขทันที
 5. เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐาน หากต้องมีการติดต่อกับบริษัทฯ ในภายหลัง
 6. ตรวจสอบความถูกต้องของยอดธุรกิจ (พีวี) ทางเว็บไซต์
 7. กรณีให้ผู้อื่นไปรับสินค้าแทน นักธุรกิจเอมสตาร์ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นมอบอำนาจรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย สำหรับผู้มารับสินค้าแทน จะต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยเช่นกัน

2. รับสินค้าด้วยบริการจัดส่ง

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถรับสินค้าด้วยบริการจัดส่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

 • บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้นักธุรกิจเอมสตาร์ ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในขณะทำการสมัคร หรือที่ได้บันทึกไว้ในระบบข้อมูลของบริษัทฯ เท่านั้น หากต้องการแก้ไขสถานที่จัดส่ง นักธุรกิจเอมสตาร์จะต้อง Log in เข้าระบบด้วย User name และ Password ของตนเองเพื่อทำ การแก้ไขที่อยู่สำหรับการจัดส่งให้เรียบร้อย ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ได้ยื่นแก้ไขไว้แล้วเท่านั้น
 • กรณีการสั่งซื้อมากกว่า 1 รหัส หรือที่เรียกว่า การสั่งซื้อแบบกลุ่ม (Group Order) นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถเลือกที่อยู่ สำหรับการจัดส่งสินค้าของทั้งกลุ่มจากที่อยู่ของรหัสใดรหัสหนึ่งในกลุ่ม
 • บริษัทฯ ให้บริการจัดส่งสินค้าทุกวัน
  • กรุงเทพมหานคร
   - การสั่งซื้อสินค้า และโทรศัพท์ยืนยันการชำระเงินก่อนเวลา 14.00 น. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไป ของการสั่งซื้อสินค้า
   - การสั่งซื้อสินค้า และโทรศัพท์ยืนยันชำระเงินหลังเวลา 14.00 น. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 2 วัน
  • ต่างจังหวัด
   - โดยทั่วไปบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 2 วัน
   - ยกเว้นในบางพื้นที่ บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายใน 2-3 วัน (ไม่รวมวันสั่งซื้อ) ดังมีรายการต่อไปนี้

 • พื้นที่ที่สามารถจัดส่งได้ภายใน 2 วัน (ไม่รวมวันสั่งซื้อ) คือ
  จ. พังงา – อ.เกาะยาว จ. กระบี่ – เกาะพีพี,อ.เมืองกระบี่ จ. ยะลา – อ.เบตง,อ.ธารโต,อ.ยะหา,อ.เมือง จ. สุราษฏร์ธานี – อ.เกาะพะงัน,อ.เกาะเต่า จ. ปัตตานี – อ.โคกโพธิ์,อ.กะพ้อ จ. นราธิวาส – อ.ตากใบ,อ.สุไหงโกลก,อ.ระแงะ,
  อ.สุไหงปาดี,อ.รือเสาะ,อ.แว้ง,อ.สุคิริน,อ.ศรีสาคร,อ.จะแนะ จ. กาญจนบุรี – อ.ทองผาภูมิ,อ.สังขละบุรี จ. เชียงใหม่ –อ.สะเมิง,อ.เวียงแหง จ. เชียงราย – อ.แม่สรวย,อ.เวียงแก่น จ. ลำปาง – อ.แม่พริก จ. น่าน – กิ่งอ.บ่อเกลือ จ. ตาก – อ.อุ้มผาง จ. เพชรบูรณ์ – อ.น้ำหนาว จ. แม่ฮ่องสอน –อ.แม่ลาน้อย,อ.ขุนยวม,อ. ปางมะผ้า จ. ชลบุรี – อ.สีชัง
 • นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถติดตามการจัดส่งสินค้า (Tracking) ได้หลังจากที่บริษัทฯ จัดส่งหมายเลขสินค้าให้ทางอีเมล

หมายเหตุ

 1. การสั่งซื้อสินค้าที่บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งยืนยันการชำระเงินจากนักธุรกิจเอมสตาร์ภายใน 19.30 น. ของ 2 วันถัดไปที่ทำการสั่งซื้อสินค้ารายการนั้นๆ จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 2. นักธุรกิจเอมสตาร์ที่สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ และต้องการมาชำระเงินพร้อมรับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขอ้างอิงของการสั่งซื้อที่ได้รับจากพนักงานรับโทรศัพท์ สำหรับกรณีที่ให้ผู้อื่นมาชำระเงิน หรือรับสินค้าแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ด้วยทุกครั้ง
 3. การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และต้องการมารับสินค้าที่บริษัทฯ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขอ้างอิงของการสั่งซื้อออนไลน์ทุกครั้ง
 4. สำหรับนักธุรกิจเอมสตาร์ที่อยู่ต่างจังหวัดและสั่งซื้อสินค้าโดยให้บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปให้ หากไม่ได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันนับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า (ขึ้นอยู่กับพื้นที่) กรุณาแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบต่อไป
 5. การจัดส่งสินค้าดำเนินการโดยบริษัทจัดส่งสินค้าชั้นนำ แต่ในบางสถานการณ์อาจมีการจัดส่งล่าช้ากว่าปกติได้บ้าง นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถตรวจสอบจาก Tracking No.

3. รับสินค้าที่ร้าน 7-ELEVEN (ตามสาขาที่ระบุ)

รายละเอียดในการเลือกใช้บริการ “สะดวกรับสินค้าที่ร้าน 7-ELEVEN”

 1. การสั่งซื้อทุกช่องทาง นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถเลือกบริการจัดส่งสินค้าไปยังร้าน 7-ELEVEN (ตามสาขาที่ระบุ)
 2. นักธุรกิจเอมสตาร์ต้องทราบว่า เลขประจำสาขาของร้าน 7-ELEVEN นั้นๆ คือเลขอะไร โดยสังเกตจากหมายเลข 4-5 หลักที่เด่นชัดอยู่หน้ากระจกร้านด้านซ้ายหรือด้านขวา
 3. กรณีที่นักธุรกิจเอมสตาร์มอบหมายให้ผู้อื่นไปรับสินค้าแทน จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมมอบอำนาจ และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 4. กรณีที่นักธุรกิจเอมสตาร์สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ หรือ ทางไลน์ จะต้องแจ้งให้พนักงานที่รับคำสั่งซื้อทราบว่าต้องการให้จัดส่งไปที่ร้าน 7-ELEVEN สาขาใด
 5. กรณีที่นักธุรกิจเอมสตาร์สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ จะต้องกดเลือก การจัดส่งสินค้าไปยังร้าน 7-ELEVEN
 6. ระยะเวลาการรับสินค้า
  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งสินค้าให้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ภายใน 3 วัน
  • ต่างจังหวัด จัดส่งสินค้าให้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ภายใน ไม่เกิน 5-7 วัน
 7. บริษัทฯ จะมีการส่ง SMS ให้นักธุรกิจเอมสตาร์ทราบถึงสถานะการจัดส่งสินค้า 3 ครั้ง คือ
  • ครั้งที่ 1 : ขณะที่สินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่งไปยังร้าน 7-ELEVEN (ระบุเลขประจำสาขาร้าน 7-ELEVEN) ที่แจ้งไว้
  • ครั้งที่ 2 : เมื่อสินค้าไปถึงร้าน 7-ELEVEN แล้ว (ระบุเลขประจำสาขาร้าน 7-ELEVEN) ที่แจ้งไว้ จะมี SMS แจ้งให้ไปรับสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใน 3 วันนับจากวันที่สินค้าไปถึงร้าน 7-ELEVEN
  • ครั้งที่ 3 : เมื่อนักธุรกิจเอมสตาร์รับสินค้าแล้ว จะมี SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้งว่า นักธุรกิจเอมสตาร์ได้รับสินค้าเรียบร้อย
 8. บริษัทฯ ที่ดำเนินการจัดส่งสินค้าจะส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่นักธุรกิจเอมสตาร์ได้แจ้งไว้เท่านั้น
 9. กรณีที่นักธุรกิจเอมสตาร์มิได้ไปรับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 3 วัน) บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเมื่อมีการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ และนักธุรกิจเอมสตาร์ต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อมารับสินค้าด้วยตนเอง
ค่าบริการจัดส่งสินค้า
 • กรณีสั่งซื้อสินค้า ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป บริการจัดส่ง ฟรี ทั่วประเทศ
 • หากสั่งซื้อสินค้าน้อยกว่า 2,000 บาท คิดค่าบริการจัดส่ง 100 บาททั่วประเทศ

หมายเหตุ

 • สินค้าบางรายการไม่มีบริการจัดส่ง (ต้องซื้อและรับสินค้าที่บริษัทฯ เท่านั้น) เช่น น้ำแร่เอมสตาร์, แก้วน้ำวาซเซอร์
 • สินค้าบางรายการจำกัดปริมาณต่อ 1 การจัดส่ง เช่น กระดาษเช็ดหน้าแอสนี่ ซอฟท์แพ็ค จำนวนไม่เกิน 4 แพ็ค
 • นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ