การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถเลือกช่องทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกสบาย ทั้ง 7 แบบ ดังต่อไปนี้

 1. สั่งซื้อหน้าเคาน์เตอร์ที่บริษัทฯ
 2. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ 02-726-9030
 3. สั่งซื้อด้วยการ Log in ผ่านเว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com
 4. สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Aimstar shopping online ได้ที่เว็บไซต์ https://shopping.aimstarnetwork.com/th/
 5. สั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน AIMSTAR Shopping Online TH
 6. สั่งซื้อผ่านไลน์ไอดี : @aimstar.info
 7. สั่งซื้อผ่านอินบ๊อกซ์ของเฟชบุ๊ก (Facebook) : aimstarnetwork.officialaccount

1. สั่งซื้อหน้าเคาน์เตอร์ที่บริษัทฯ

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่บริษัทฯ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. 1.1 เลือกใบสั่งซื้อสินค้าปกติ หรือใบสั่งซื้อสินค้า BEC ให้ตรงกับความต้องการ
 2. 1.2 กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อให้ครบถ้วนอาทิ รหัสสินค้า, รายการสินค้า, จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ และจำนวนเงิน
 3. 1.3 หากต้องการชำระเงินด้วยการใช้ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง(กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมถึงวิธีการใช้ใบสำคัญลดหนี้)
 4. 1.4 แสดงบัตรประชาชนของผู้ดำเนินการสั่งซื้อทุกครั้ง ในกรณีที่นักธุรกิจเอมสตาร์มอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการสั่งซื้อสินค้าในรหัสของตน ผู้มาดำเนินการสั่งซื้อสินค้าแทนจะต้องแสดงบัตรประชาชนต่อพนักงานบริษัทฯ ทุกครั้ง
 5. 1.5 รับบัตรคิว แล้วรอพนักงานเรียกชำระเงิน
 6. 1.6 นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด หรือ บัตรเครดิต ที่ระบุชื่อของตนเป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น บริษัทฯ ปฏิเสธการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกรณีที่ผู้ชำระมิใช่เจ้าของบัตรในทุกกรณี การชำระด้วยบัตรเครดิตต้องแสดงบัตรประชาชนด้วยทุกครั้ง
 7. 1.7 เมื่อชำระเงินแล้ว นักธุรกิจเอมสตาร์จะได้รับ “ใบรับชำระเงิน” ไว้เป็นหลักฐาน และรอคิวรับสินค้า
 8. 1.8 เมื่อพนักงานเรียกรับสินค้าตามคิวอีกครั้ง นักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องแสดง “ใบรับชำระเงิน” แก่พนักงาน เพื่อรับสินค้า ทั้งนี้ นักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน ชื่อผู้สั่งซื้อ ประเภทการสั่งซื้อ(แบบปกติ หรือ BEC) รายการสินค้า และ จำนวนให้ถูกต้องก่อนออกจากเคาน์เตอร์จ่ายสินค้าทุกครั้ง (หากพบความผิดพลาดกรุณาแจ้งพนักงานเพื่อแก้ไขทันที)
 9. 1.9 นักธุรกิจเอมสตาร์และพนักงานผู้จ่ายสินค้า จะต้องเซ็นชื่อทั้งในใบรับชำระเงิน (บริษัทฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน) และ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (นักธุรกิจเอมสตาร์พึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากจำเป็นต้องติดต่อกับบริษัทฯ ในภายหลัง)
 10. 1.10 นักธุรกิจเอมสตาร์ควรตรวจสอบความถูกต้องของยอดธุรกิจ (พีวี) ที่เกิดจากรายการสั่งซื้อในระบบทางเว็บไซต์ทุกครั้ง

2. สั่งซื้อทางโทรศัพท์

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-726-9030 ตั้งแต่เวลา 10.30-19.30 น. ของทุกวัน พร้อมแจ้งรายการสั่งซื้อและระบุวิธีการชำระเงิน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. 2.1 จัดเตรียมรหัสสมาชิก, ชื่อ – นามสกุลของผู้สั่งซื้อ, ประเภทของการสั่งซื้อ (ปกติ หรือ BEC), รายการและจำนวนสินค้าที่จะสั่งซื้อและจำนวนเงินให้พร้อมก่อนโทรศัพท์ติดต่อพนักงาน
 2. 2.2 โทรศัพท์ไปยังหมายเลข 02-726-9030 เมื่อพนักงานรับสาย กรุณาแจ้งรายละเอียดตามขั้นตอนโดยเบื้องต้น นักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องแจ้งรหัสสมาชิกผู้ดำเนินการสั่งซื้อทุกครั้งก่อนทำรายการสั่งซื้อ
 3. 2.3 พนักงานจะให้นักธุรกิจเอมสตาร์ระบุวิธีการรับสินค้า ว่าต้องการรับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ หรือ ต้องการใช้บริการจัดส่งสินค้า (กรุณาดูรายละเอียดเรื่องบริการจัดส่งสินค้า)
 4. 2.4 พนักงานจะให้นักธุรกิจเอมสตาร์เลือกวิธีการชำระเงิน (กรุณาดูรายละเอียดเรื่องวิธีการชำระเงินค่าสินค้า) เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว พนักงานจะทวนรายการสั่งซื้อเพื่อความถูกต้องพร้อมแจ้งเลขที่อ้างอิงของการสั่งซื้อให้นักธุรกิจเอมสตาร์บันทึกไว้ทุกครั้ง (รายการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่มิได้แจ้งยืนยันการชำระเงินภายใน 19.30 น. ของ 2 วัน ถัดไป จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ)

3. สั่งซื้อด้วยการ Log in ผ่านเว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com

การสั่งซื้อช่องทางนี้สามารถทำรายการได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือ แบบเป็นกลุ่ม

ขั้นตอนในการทำรายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ดังนี้

 1. นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถทำรายการสั่งซื้อให้ตนเอง หรือให้กับนักธุรกิจเอมสตาร์ภายในองค์กรธุรกิจของตน
 2. นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถเข้า www.aimstarnetwork.com แล้ว Log in เข้าระบบใส่ User name และ Password ของตน แล้วเลือกเมนู “การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์”
 3. ระบบจะแสดงรหัส และชื่อของท่าน ซึ่งเป็นผู้ทำรายการสั่งซื้อ ท่านจะต้องกดเลือก “วิธีการรับสินค้า” ซึ่งมี 2 วิธีคือ
  1. 3.1 จัดส่งตามที่อยู่
  2. 3.2 รับด้วยตนเองที่บริษัทฯ
 4. กรอกรหัสสมาชิกของนักธุรกิจเอมสตาร์ที่เป็นเจ้าของรายการสั่งซื้อ หากเป็นการสั่งซื้อให้ตนเอง นักธุรกิจเอมสตาร์ต้องกรอกรหัสสมาชิกของตนอีกครั้งหนึ่ง แต่หากเป็นการสั่งซื้อให้กับนักธุรกิจเอมสตาร์ที่อยู่ภายในองค์กรธุรกิจตนนักธุรกิจเอมสตาร์ต้องกรอกรหัสสมาชิกของนักธุรกิจเอมสตาร์ที่เป็นผู้สั่งซื้อ แล้วกด Enter ระบบจะแสดงชื่อของนักธุรกิจเอมสตาร์เจ้าของรายการสั่งซื้อ (ท่านควรตรวจสอบความถูกต้องทั้งชื่อและรหัสทุกครั้ง ก่อนทำรายการต่อไป)
 5. เลือกประเภทการสั่งซื้อว่าต้องการสั่งซื้อ 1. แบบปกติ หรือ 2. แบบ BEC
 6. ใส่รหัสสินค้า แล้วกด Enter ระบบจะแสดงชื่อรายการสินค้า จากนั้นท่านจึงใส่จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ
 7. นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถเพิ่มรายการสินค้าที่ตนต้องการสั่งซื้อจนครบตามที่ต้องการ
 8. สำหรับในกรณีที่นักธุรกิจเอมสตาร์ต้องการทำรายการสั่งซื้อให้กับสมาชิกมากกว่า 1 รหัส (การสั่งซื้อแบบกลุ่ม หรือ Group Order) นักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องกดปุ่ม “กดเพื่อทำรายการสำหรับสมาชิกลำดับถัดไป” แล้วทำรายการเช่นเดียวกับข้อ 4 – 7
 9. หากเป็นการสั่งซื้อเป็นแบบกลุ่ม (Group Order) ให้ระบุชื่อนักธุรกิจเอมสตาร์ในกลุ่มเพียง 1 รหัส สำหรับการจัดส่งสินค้าของทั้งกลุ่มไปให้ แล้วระบบจะแสดงที่อยู่ของนักธุรกิจเอมสตาร์ที่จะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปให้อีกครั้งหนึ่งนักธุรกิจเอมสตาร์ ต้องตรวจสอบที่อยู่ให้ถูกต้อง และกรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อที่ช่อง
 10. เมื่อทำรายการสั่งซื้อจนครบทุกรหัสแล้ว ให้กดปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ” และตามด้วยการกดปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป” ระบบจะให้นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถกด “ดูรายงานสรุปการสั่งซื้อ” จากนั้นให้กด “ทำรายการชำระเงิน” และเลือกวิธีการชำระเงิน ดังนี้
  • ตัดบัตรเครดิตออนไลน์ “กรุณากดปุ่มนี้เพื่อดำเนินการ”
  • เลือกการชำระเงินที่บริษัทฯ
  • ชำระโดยเงินโอนผ่านธนาคาร
  • เก็บเงินปลายทาง COD (Cash On Delivery) “กรุณากดปุ่มนี้เพื่อดำเนินการ”
  • ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส อีเมลของท่านคือ เบอร์มือถือของท่านคือ “กรุณากดปุ่มนี้เพื่อดำเนินการ”

  **เลขที่อ้างอิงการสั่งซื้อของนักธุรกิจเอมสตาร์คือ เพื่อใช้ในการติดต่อการชำระเงินผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้น

 11. การสั่งซื้อออนไลน์ กรณีที่มีค่าจัดส่ง ระบบจะคำนวณและแสดงค่าจัดส่งในรายการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
 12. หากต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อทั้งหมดให้กดปุ่ม “ยกเลิกรายการสั่งซื้อ”
 13. สินค้าที่ไม่สามารถสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ คือ สินค้าโปรโมชั่นพิเศษที่บริษัทฯ กำหนด หรือสินค้าที่ ขาดตลาดชั่วคราว(TNA : Transient Not Available) โดยระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ขาดตลาดชั่วคราวไว้ในหน้าแรกของการทำรายการสั่งซื้อเมื่อท่านกดเลือกวิธีการรับสินค้าแล้ว
 14. หากนักธุรกิจเอมสตาร์ทำรายการเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายการสั่งซื้อของตนได้ใน “รายงานการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์”

4. สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Aimstar shopping online

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Aimstar shopping online ได้ที่เว็บไซต์ https://shopping.aimstarnetwork.com/th/

5. สั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน AIMSTAR Shopping Online TH

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน AIMSTAR Shopping Online TH

 • แอนดรอยด์ (Android) ดาวน์โหลดผ่าน Play Store
 • ไอโอเอส (iOS) ดาวน์โหลดผ่าน App Store

6. สั่งซื้อผ่านไลน์ไอดี : @aimstar.info

นักธุรกิจเอมสตาร์ต้องให้ข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนแก่พนักงาน ดังต่อไปนี้

 1. 6.1 รหัสสมาชิกผู้สั่งซื้อ, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์
 2. 6.2 ระบุช่องทางการจัดส่ง (เลือก 1 ช่องทาง)

         - รับสินค้าด้วยตนเองบริษัทฯ
         - จัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในระบบทะเบียนสมาชิก

 3. 6.3 ระบุประเภทของการสั่งซื้อ ปกติ หรือ BEC
 4. 6.4 ระบุสินค้า แจ้งรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ และจำนวนเงิน
 5. 6.5 เลือกวิธีการชำระเงิน 1 ช่องทาง

         - โอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร (โปรดระบุธนาคาร)
         - โอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM)
         - ชำระหน้าเคาน์เตอร์บริษัทฯ
         - ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
         - ชำระผ่านเครื่อง mPOS
         - เก็บเงินปลายทาง (COD)

 6. *กรณีที่ท่านแจ้งยืนยันการชำระผ่านทางไลน์ เจ้าหน้าที่จะทำการตอบกลับเพื่อยืนยันว่าได้ดำเนินการรับการชำระเงินของท่านแล้ว ดังนั้น ท่านจะต้องทำการตรวจสอบยอดธุรกิจในระบบด้วยตนเองทุกครั้ง

7. สั่งซื้อผ่านอินบ๊อกซ์ของเฟชบุ๊ก (Facebook) : aimstarnetwork.officialaccount

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถสั่งซื้อผ่านอินบ๊อกซ์ของเฟชบุ๊ก (Facebook) โดยแจ้งข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจน

 1. 7.1 รหัสสมาชิกผู้สั่งซื้อ, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์
 2. 7.2 ระบุรูปแบบการสั่งซื้อ ปกติ หรือ BEC
 3. 7.3 ระบุสินค้า แจ้งรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, จำนวนที่สั่งซื้อ, จำนวนเงิน
 4. 7.4 ระบุวิธีการชำระเงิน
 5. 7.5 ระบุวิธีการรับสินค้า