การรับประกันความพอใจ

    บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนต่อการรับประกันความพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ผลิตขึ้นภายใต้เครื่องหมายการค้าของ บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เมื่อนักธุรกิจเอมสตาร์ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว และไม่พอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับมาขอคืนได้ 2 วิธี คือ

 • ขอเปลี่ยนเป็นใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) ซึ่งนักธุรกิจเอมสตาร์สามารถนำใบสำคัญลดหนี้นี้มาใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ในครั้งต่อไปได้ทันที (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การใช้ใบสำคัญลดหนี้”)
 • ขอคืนเป็นเงินสด โดยบริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าตามราคาที่นักธุรกิจเอมสตาร์ซื้อมา และหักส่วนลดหรือผลตอบแทนที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้กับนักธุรกิจเอมสตาร์ และกลุ่มของนักธุรกิจเอมสตาร์มาก่อนหน้านั้นแล้ว ตามเงื่อนไขของแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง II รวมถึงการหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 5 % ของมูลค่าสินค้า จำนวนเงินคงเหลือสุทธิ บริษัทฯ จะโอนคืนผ่านบัญชีธนาคารของนักธุรกิจเอมสตาร์ภายใน 30 วัน

2. กรณีที่นักธุรกิจเอมสตาร์นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายให้แก่ลูกค้า หากลูกค้าไม่พอใจในคุณภาพด้วยเหตุผลใดก็ตาม และต้องการคืนผลิตภัณฑ์นั้นๆ นักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องรับผลิตภัณฑ์นั้นคืนจากลูกค้า โดยนักธุรกิจเอมสตาร์อาจจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า หรือคืนเงินให้เต็มตามมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ได้จำหน่ายให้แก่ลูกค้า โดยนักธุรกิจเอมสตาร์สามารถนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาคืนแก่บริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อ 1. ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้บริโภคมีสิทธิ์คืนสินค้าภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ

3. ผลิตภัณฑ์ที่นำมาคืนภายใต้การรับประกันความพอใจขอบริษัทฯ จะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

 • มีปริมาณคงเหลือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของปริมาณที่ระบุในบรรจุภัณฑ์นั้นๆ
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ยังคงมีจำหน่ายอยู่ตามปกติในปัจจุบัน
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในเงื่อนไขของโปรโมชั่น จะต้องนำผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในชุดโปรโมชั่นนั้นๆ มาคืนพร้อมกันทั้งชุด

4. หากผลิตภัณฑ์ที่นักธุรกิจเอมสตาร์ซื้อไป ได้รับความเสียหายอันเกิดจากเจตนา หรือเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องใดๆ จะไม่เข้าเกณฑ์ในการรับประกันความพอใจ และไม่สามารถนำมาขอคืนได้

5. การคืนผลิตภัณฑ์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • แสดงใบเสร็จรับเงิน, ใบแจงยอด BEC หรือรายงานการแจงยอด BEC ประจำเดือนที่ได้ระบุจำนวน และรายการผลิตภัณฑ์ที่ขอคืน
 • สามารถคืนได้ที่บริษัทฯ เท่านั้น
 • กรอกแบบฟอร์มการขอคืนสินค้า (ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากระบบ Log in ของท่าน)
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะดำเนินการออกใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) ให้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์
 • นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถใช้ ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) เพื่อชำระค่าสินค้าในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ทันที
 • ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) สามารถใช้ชำระค่าสินค้าในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่บริษัทฯ
 • การขอคืนเป็นเงินสด จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขอคืนเป็นเงินสดเท่านั้น
 • การคืนสินค้า ท่านจะต้องยังคงดำรงสมาชิกภาพอยู่ จึงจะสามารถทำการคืนสินค้าได้

การใช้ใบสำคัญลดหนี้(Credit Voucher) ใบสำคัญลดหนี้ เป็นเอกสารที่บริษัทฯ ออกให้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์เมื่อมีการคืนสินค้าภายใต้การรับประกันความพอใจ โดยในการคืนสินค้านักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจงยอด BEC (ท่านต้องพิมพ์ใบแจงยอด BEC ด้วยตนเอง) เพื่อเป็นหลักฐานในการคืนสินค้าทุกครั้ง สำหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ที่ใช้บริการจัดส่งสินค้า ท่านสามารถคืนสินค้าเพื่อขอให้ออกใบสำคัญลดหนี้ได้ที่บริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ออกใบสำคัญลดหนี้ให้แล้ว นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถนำใบสำคัญลดหนี้มาใช้ชำระค่าสินค้าในการซื้อสินค้าครั้งใหม่

ตัวอย่าง
นาย ก. นำ “ยาสีฟัน โพรฟี่” มาคืน 1 หลอด ซึ่งมีราคาสินค้า เท่ากับ 180 บาท (ราคาสมาชิก) และมีคะแนน 60 พีวี
นาย ก. จะได้รับใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) ซึ่งระบุ จำนวนเงิน 180 บาท และ คะแนน 60 พีวี
เมื่อนาย ก. มาสั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อมา เช่น สั่งซื้อ น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว ไวทอลสตาร์ 1 ขวด ราคาสมาชิก 750 บาท
คะแนน 250 คะแนน โดยนาย ก. ต้องการใช้ใบสำคัญลดหนี้ในการชำระค่าสินค้าครั้งนี้ด้วย ดังนั้น
นาย ก. จะต้องชำระเงินเพิ่มเติมเท่ากับ 750 – 180 = 570 บาท และจะได้รับคะแนนเท่ากับ 250 – 60 = 190 พีวี
นาย ก. จะได้รับใบเสร็จรับเงิน ที่ระบุการชำระเงินเพิ่มเติม 570 บาท และ ได้รับคะแนน 190 พีวี

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher)

 1. ใบสำคัญลดหนี้ สามารถใช้ชำระค่าสินค้าของนักธุรกิจเอมสตาร์ที่มีชื่อแสดงอยู่ในใบสำคัญลดหนี้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าของนักธุรกิจเอมสตาร์ท่านอื่นได้
 2. ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) ใช้สำหรับการสั่งซื้อสินค้าหน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ หรือ การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้
 3. ใบสำคัญลดหนี้ สามารถใช้เพื่อการสั่งซื้อปกติเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อการสั่งซื้อแบบ BEC
 4. ใบสำคัญลดหนี้ 1 ใบ สามารถใช้ต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้งเท่านั้น
 5. ในการสั่งซื้อเพื่อใช้ใบสำคัญลดหนี้ มูลค่ารวมของสินค้าที่สั่งซื้อจะต้องมีจำนวนเงิน เท่ากับ หรือมากกว่า จำนวนเงินของใบสำคัญลดหนี้ และคะแนน (พีวี) ของสินค้าทั้งหมดที่สั่งซื้อในครั้งนั้น จะต้องมีจำนวนคะแนนเท่ากับ หรือมากกว่า คะแนนที่ปรากฎอยู่ในใบสำคัญลดหนี้ด้วยเช่นกัน

เงื่อนไข การรับประกันความพึงพอใจและคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ (Product Warranty)

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด แต่มิได้อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ “เอมสตาร์” อาทิ เครื่องฟอกอากาศชาร์ป พลาสม่าคลัสเตอร์, จะอยู่ภายใต้เงื่อนไข การรับประกันความพึงพอใจและคุณภาพ ดังต่อไปนี้

 • กรณีที่สั่งซื้อสินค้าแบบจัดส่งถึงบ้าน ท่านสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่รับสินค้า
 • กรณีที่สั่งซื้อสินค้าที่บริษัทฯ ท่านสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า ตามความในพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3)
 • เมื่อท่านต้องการส่งคืนผลิตภัณฑ์นั้นๆ ท่านจะต้องกรอกรายละเอียดใบส่งคืนสินค้าเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแสดงใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานใบรับสินค้า
 • การคืนผลิตภัณฑ์นั้น ผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานตามปกติทุกประการ รวมทั้งท่านจะต้องนำคืนคู่มือการใช้งานอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ ใบรับประกัน และชิ้นส่วนอื่นๆอย่างครบถ้วน
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับคืนในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีรอยชำรุด แตกหัก ขีดข่วน ฉีกขาด หรือ กล่องบรรจุภัณฑ์ ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือ ผิดไปจากเดิม
 • กรณีขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันเป็นชิ้นใหม่ เพราะพบความชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ อันเนื่องมาจาก การผลิตบริษัทฯ ยินดีที่จะดำเนินการเปลี่ยนเป็นชิ้นใหม่ให้ภายในระยะเวลาและภายใต้เงื่อนไขการรับประกันความพึงพอใจและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ ทั้งนี้ไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นใบสำคัญลดหนี้ หรือขอคืนเป็นเงินสด และผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขอเปลี่ยนเป็นชิ้นใหม่จะต้องอยู่ในสภาพใหม่ ปราศจากการใช้งาน และจะต้องส่งคืนพร้อมกับบรรจุภัณฑ์ในสภาพเดิมทุกประการ
 • กรณีการสั่งซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระ จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันความพึงพอใจ ดังนั้น ท่านจะไม่สามารถขอคืนผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ทุกกรณี