การรับประกันความพอใจ

    บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนต่อการรับประกันความพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ผลิตขึ้นภายใต้เครื่องหมายการค้าของ บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เมื่อนักธุรกิจเอมสตาร์ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว และไม่พอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับมาขอคืนได้ 2 วิธี คือ

 • ขอเปลี่ยนเป็นใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) ซึ่งนักธุรกิจเอมสตาร์สามารถนำใบสำคัญลดหนี้นี้มาใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ในครั้งต่อไปได้ทันที (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การใช้ใบสำคัญลดหนี้”)
 • ขอคืนเป็นเงินสด โดยบริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าตามราคาที่นักธุรกิจเอมสตาร์ซื้อมา และหักส่วนลดหรือผลตอบแทนที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้กับนักธุรกิจเอมสตาร์ และกลุ่มของนักธุรกิจเอมสตาร์มาก่อนหน้านั้นแล้ว ตามเงื่อนไขของแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง II รวมถึงการหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 5 % ของมูลค่าสินค้า จำนวนเงินคงเหลือสุทธิ บริษัทฯ จะโอนคืนผ่านบัญชีธนาคารของนักธุรกิจเอมสตาร์ภายใน 30 วัน

2. กรณีที่นักธุรกิจเอมสตาร์นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายให้แก่ลูกค้า หากลูกค้าไม่พอใจในคุณภาพด้วยเหตุผลใดก็ตาม และต้องการคืนผลิตภัณฑ์นั้นๆ นักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องรับผลิตภัณฑ์นั้นคืนจากลูกค้า โดยนักธุรกิจเอมสตาร์อาจจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า หรือคืนเงินให้เต็มตามมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ได้จำหน่ายให้แก่ลูกค้า โดยนักธุรกิจเอมสตาร์สามารถนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาคืนแก่บริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อ 1. ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้บริโภคมีสิทธิ์คืนสินค้าภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ

3. ผลิตภัณฑ์ที่นำมาคืนภายใต้การรับประกันความพอใจขอบริษัทฯ จะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

 • มีปริมาณคงเหลือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของปริมาณที่ระบุในบรรจุภัณฑ์นั้นๆ
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ยังคงมีจำหน่ายอยู่ตามปกติในปัจจุบัน
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในเงื่อนไขของโปรโมชั่น จะต้องนำผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในชุดโปรโมชั่นนั้นๆ มาคืนพร้อมกันทั้งชุด

4. หากผลิตภัณฑ์ที่นักธุรกิจเอมสตาร์ซื้อไป ได้รับความเสียหายอันเกิดจากเจตนา หรือเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องใดๆ จะไม่เข้าเกณฑ์ในการรับประกันความพอใจ และไม่สามารถนำมาขอคืนได้

5. การคืนผลิตภัณฑ์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • แสดงใบเสร็จรับเงิน, ใบแจงยอด BEC หรือรายงานการแจงยอด BEC ประจำเดือนที่ได้ระบุจำนวน และรายการผลิตภัณฑ์ที่ขอคืน
 • สามารถคืนได้ที่บริษัทฯ เท่านั้น
 • กรอกแบบฟอร์มการขอคืนสินค้า (ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากระบบ Log in ของท่าน)
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะดำเนินการออกใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) ให้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์
 • นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถใช้ ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) เพื่อชำระค่าสินค้าในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ทันที
 • ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) สามารถใช้ชำระค่าสินค้าในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่บริษัทฯ
 • การขอคืนเป็นเงินสด จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขอคืนเป็นเงินสดเท่านั้น
 • การคืนสินค้า ท่านจะต้องยังคงดำรงสมาชิกภาพอยู่ จึงจะสามารถทำการคืนสินค้าได้

การใช้ใบสำคัญลดหนี้(Credit Voucher) ใบสำคัญลดหนี้ เป็นเอกสารที่บริษัทฯ ออกให้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์เมื่อมีการคืนสินค้าภายใต้การรับประกันความพอใจ โดยในการคืนสินค้านักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจงยอด BEC (ท่านต้องพิมพ์ใบแจงยอด BEC ด้วยตนเอง) เพื่อเป็นหลักฐานในการคืนสินค้าทุกครั้ง สำหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ที่ใช้บริการจัดส่งสินค้า ท่านสามารถคืนสินค้าเพื่อขอให้ออกใบสำคัญลดหนี้ได้ที่บริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ออกใบสำคัญลดหนี้ให้แล้ว นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถนำใบสำคัญลดหนี้มาใช้ชำระค่าสินค้าในการซื้อสินค้าครั้งใหม่

ตัวอย่าง
นาย ก. นำ “ยาสีฟัน โพรฟี่” มาคืน 1 หลอด ซึ่งมีราคาสินค้า เท่ากับ 180 บาท (ราคาสมาชิก) และมีคะแนน 60 พีวี
นาย ก. จะได้รับใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) ซึ่งระบุ จำนวนเงิน 180 บาท และ คะแนน 60 พีวี
เมื่อนาย ก. มาสั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อมา เช่น สั่งซื้อ น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว ไวทอลสตาร์ 1 ขวด ราคาสมาชิก 750 บาท
คะแนน 250 คะแนน โดยนาย ก. ต้องการใช้ใบสำคัญลดหนี้ในการชำระค่าสินค้าครั้งนี้ด้วย ดังนั้น
นาย ก. จะต้องชำระเงินเพิ่มเติมเท่ากับ 750 – 180 = 570 บาท และจะได้รับคะแนนเท่ากับ 250 – 60 = 190 พีวี
นาย ก. จะได้รับใบเสร็จรับเงิน ที่ระบุการชำระเงินเพิ่มเติม 570 บาท และ ได้รับคะแนน 190 พีวี

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher)

 1. ใบสำคัญลดหนี้ สามารถใช้ชำระค่าสินค้าของนักธุรกิจเอมสตาร์ที่มีชื่อแสดงอยู่ในใบสำคัญลดหนี้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าของนักธุรกิจเอมสตาร์ท่านอื่นได้
 2. ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) ใช้สำหรับการสั่งซื้อสินค้าหน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ หรือ การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้
 3. ใบสำคัญลดหนี้ สามารถใช้เพื่อการสั่งซื้อปกติเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อการสั่งซื้อแบบ BEC
 4. ใบสำคัญลดหนี้ 1 ใบ สามารถใช้ต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้งเท่านั้น
 5. ในการสั่งซื้อเพื่อใช้ใบสำคัญลดหนี้ มูลค่ารวมของสินค้าที่สั่งซื้อจะต้องมีจำนวนเงิน เท่ากับ หรือมากกว่า จำนวนเงินของใบสำคัญลดหนี้ และคะแนน (พีวี) ของสินค้าทั้งหมดที่สั่งซื้อในครั้งนั้น จะต้องมีจำนวนคะแนนเท่ากับ หรือมากกว่า คะแนนที่ปรากฎอยู่ในใบสำคัญลดหนี้ด้วยเช่นกัน