กฏจรรยาบรรณ

กฏจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติในธุรกิจเอมสตาร์

การดำเนินธุรกิจเอมสตาร์อย่างถูกต้องมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากเอมสตาร์เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างความสำเร็จให้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ และครอบครัวรวมทั้งผู้คนอีกมากมายที่นักธุรกิจเอมสตาร์ต่างได้ส่งมอบโอกาสที่ดีนี้ให้แก่กัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเอมสตาร์อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องมีความเสมอภาค และรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่นักธุรกิจเอมสตาร์โดยรวม จึงมีระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดหลายประการที่นักธุรกิจเอมสตาร์พึงให้ความสำคัญ และศึกษารายละเอียดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อทำให้องค์กรธุรกิจเอมสตาร์ของแต่ละคนมีความมั่นคง แข็งแรงสืบไป

กฏจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเอมสตาร์

การเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ หมายถึง โอกาสทางธุรกิจอันมีค่า ที่ให้หลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัวในระยะยาว นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมนักธุรกิจเอมสตาร์ทุกคนต่างมุ่งมั่นในธุรกิจของตนอย่างเต็มที่ และปรารถนาที่จะดำเนินธุรกิจนี้ ไปตามครรลองของกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฎิบัติที่
บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด (“บริษัท”) ได้กำหนดไว้ สำหรับนักธุรกิจเอมสตาร์ทุกคน องค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ คือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง มีความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันของนักธุรกิจเอมสตาร์ทุกคน

1.พึงยึดมั่นในกฎจรรยาบรรณตลอดเวลา

กฎจรรยาบรรณหลักของนักธุรกิจเอมสตาร์ คือ “ปฎิบัติต่อผู้อื่นดังเช่นที่คุณปรารถนาจะให้ผู้อื่นปฎิบัติต่อคุณ” กฎจรรยาบรรณนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของนักธุรกิจเอมสตาร์ทุกคนที่จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณและระเบียบปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการกระทำ และจิตใจ การฝ่าฝืนระเบียบปฎิบัติจะเป็นผลให้เกิดการดำเนินการตามมาตรการลงโทษ และอาจกระทบต่อสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ของคุณ

2. ผู้ที่คุณจะให้การสปอนเซอร์ได้ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด

 • เงื่อนไขการสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่หากยังไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจการปกครองทุกครั้ง เพราะการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ต้องมีความรับผิดชอบในด้านต่างๆ เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร และการบริหารการเงิน เป็นต้น
 • การสมัครเป็นลูกค้าวีไอพี จะมีเงื่อนไขน้อยกว่า เพราะเป็นการสมัครเพื่อใช้สินค้าบริโภคเท่านั้น

3. ต้องมีความจริงใจในการพูดถึงรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจเอมสตาร์

นักธุรกิจเอมสตาร์ทุกคนต้องแสดงแผนธุรกิจของเอมสตาร์อย่างชัดเจน ทั้งต้องมีความจริงใจกับลูกค้า ต้องไม่พูดเกินความจริง ถึงรายได้ที่ได้รับ ธุรกิจเอมสตาร์มิใช่ธุรกิจประเภทรวยทางลัด แต่เป็นโอกาสในการสร้างผลงานที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ โดยจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ การทำงานด้วยความอุตสาหะ และมานะพากเพียร

4. ต้องมีความจริงใจในการพูดถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

นักธุรกิจเอมสตาร์ทุกคนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ ตลอดจนนำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์ ของเอมสตาร์ตามวิธีการที่ได้รับการรับรองจากเอมสตาร์อย่างถูกต้องเป็นจริง กล่าวถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของ ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในสื่อส่งเสริมธุรกิจหรือบนฉลากบรรจุภัณฑ์ การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเองจะทำให้ลูกค้าเชื่อถือและได้ผลดีที่สุดในการแนะนำผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า

5. ต้องไม่ทอดทิ้งลูกค้า

นักธุรกิจเอมสตาร์ทุกคนต้องให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบเป็นประจำสม่ำเสมอ ลูกค้าที่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์นับเป็นการดำเนินงานที่มีคุณค่า นักธุรกิจเอมสตาร์ทุกคนต้องกลับไปเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และควรติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ขายให้ลูกค้าอยู่เสมอ พยายามทำให้เกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ด้วยการมอบบริการที่ดีและพึงพอใจกับลูกค้า

6. ต้องไม่ขายตัดราคา

นักธุรกิจเอมสตาร์ทุกคนต้องดำเนินการขายผลิตภัณฑ์ของเอมสตาร์ให้กับลูกค้าทั่วไปในราคาขายปลีกตามที่เอมสตาร์กำหนดไว้ ผลิตภัณฑ์ของเอมสตาร์ทุกชนิดมีคุณภาพคุ้มค่า สมราคา การขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่นักธุรกิจเอมสตาร์ทุกคนควรได้รับอย่างเต็มที่ ทั้งยังส่งผลกระทบด้วยการเอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมธุรกิจคนอื่นๆ ดังนั้น นักธุรกิจเอมสตาร์ทุกคนต้องไม่ทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรนักธุรกิจเอมสตาร์โดยส่วนรวมด้วยการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

7. ต้องไม่ชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนสายงาน

นักธุรกิจเอมสตาร์ทุกคนต้องเคารพต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแต่ละสายงาน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสายการสปอนเซอร์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งของแผนธุรกิจของเอมสตาร์ เอมสตาร์ไม่อนุญาตให้มีการโอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์จากสายงานหนึ่งไปยังอีกสายงานหนึ่ง การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและเป็นผลเสียต่อประโยชน์ทางธุรกิจของนักธุรกิจเอมสตาร์ ดังนั้น นักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วม หรือช่วยเหลือผู้อื่นทั้งทางตรง หรือทางอ้อมในการชักชวนให้บุคคลอื่นเปลี่ยนสายงาน หรือลาออกจากองค์กรธุรกิจเอมสตาร์เดิมเพื่อมาสมัครกับองค์กรธุรกิจเอมสตาร์ใหม่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึงการเสนอให้นำชื่อบุคคลอื่นที่อาจเป็นญาติหรือเพื่อนมาสมัครไว้ก่อนก็ตาม

8. หากจะชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมธุรกิจต้องมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบ

แหล่งรายได้ที่แท้จริงของธุรกิจเอมสตาร์ คือรายได้ที่เกิดจากการขยายเครือข่ายผู้บริโภคสินค้า และการดูแลผู้บริโภคสินค้า รวมถึงองค์กรธุรกิจของตน แม้การฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจเอมสตาร์ให้ประสบความสำเร็จ แต่นักธุรกิจเอมสตาร์ไม่ควรที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากการฝึกอบรม, การประชุม หรือการจัดกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในรูปของการจำหน่ายบัตร หรือสื่อส่งเสริมธุรกิจที่มีราคาสูงเกินความเหมาะสม นักธุรกิจเอมสตาร์ต้องให้ความช่วยเหลือ, ให้กำลังใจ, ให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องแก่นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ตนชักชวนเข้าร่วมธุรกิจด้วยความเต็มใจยิ่ง

9. ต้องไม่ขายหรือตั้งแสดงผลิตภัณฑ์เอมสตาร์ในร้านค้า หรืองานแสดงสินค้า ฯลฯ

นักธุรกิจเอมสตาร์ต้องบริการแบบเป็นกันเองอย่างเต็มที่แก่ลูกค้า ธุรกิจเอมสตาร์เป็นธุรกิจขายตรง การขายที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติของเอมสตาร์ คือ การขายตามเคาน์เตอร์จำหน่าย หรือการตั้งแสดงในร้านค้าปลีก, งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการต่างๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมในกลุ่มนักธุรกิจเอมสตาร์

10. ต้องไม่กักตุนหรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์

การกักตุนผลิตภัณฑ์ถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ควรบังคับให้นักธุรกิจเอมสตาร์ในองค์กรเก็บสต็อกผลิตภัณฑ์มากกว่าจำนวนที่เขาจะใช้หรือขายได้ในแต่ละเดือน การกระทำดังกล่าวจะทำให้คุณกำลังดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ผิดกฎหมาย

11. ต้องไม่อาศัยเครือข่ายของนักธุรกิจเอมสตาร์เป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่ของเอมสตาร์

นักธุรกิจเอมสตาร์ต้องมุ่งจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์เอมสตาร์ซึ่งมีการรับประกันความพอใจให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นักธุรกิจเอมสตาร์ช่วงชิงหรือตักตวงผลประโยชน์จากความรู้ หรือการติดต่อสัมพันธ์กับนักธุรกิจเอมสตาร์คนอื่นๆ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่มิใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเอมสตาร์ที่ได้รับอนุญาตแล้ว เพราะการกระทำดังกล่าว จะนำมาซึ่งความยุ่งยากที่ไม่เป็นหลักประกันอันแน่นอน และไม่มีเหตุผลต่อนักธุรกิจเอมสตาร์คนอื่นๆ

12. ต้องไม่ขายผลิตภัณฑ์เอมสตาร์แบบเคาะประตูบ้าน

นักธุรกิจเอมสตาร์สร้างธุรกิจจากเพื่อนฝูง และการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ ธุรกิจเอมสตาร์เป็นธุรกิจที่อาศัยความสัมพันธ์แบบบุคคลต่อบุคคล การจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เอมสตาร์ ต้องไม่ขายด้วยการเคาะประตูบ้าน หรือการส่งข่าวสารข้อมูลทางไปรษณีย์ หรือเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์, โฆษณาวิทยุ, โทรทัศน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพราะจะเป็นการทำลายภาพพจน์ของนักธุรกิจเอมสตาร์

13. ต้องไม่สร้างความกดดันในการขาย

นักธุรกิจเอมสตาร์ต้องเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจของแต่ละบุคคล นักธุรกิจเอมสตาร์ต้องดำเนินธุรกิจด้วยท่าทีสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน การขายสินค้าโดยใช้เทคนิคสร้างความกดดันในการขาย จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนักธุรกิจเอมสตาร์และภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กรนักธุรกิจเอมสตาร์ทั้งหมด

14. ต้องไม่ละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า และชื่อเรียกทางการค้าของเอมสตาร์

นักธุรกิจเอมสตาร์ต้องขออนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ก่อนการใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของเอมสตาร์ ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของเอมสตาร์เป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้นบริษัทฯ จึงห้ามการผลิตและจำหน่ายเทปและอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจอื่นๆ ในองค์กรนักธุรกิจเอมสตาร์โดยมิได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

15. การนำเข้า / ส่งออก ของผลิตภัณฑ์เอมสตาร์

ห้ามมิให้นักธุรกิจเอมสตาร์ นำผลิตภัณฑ์ของเอมสตาร์จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย และห้ามมิให้นักธุรกิจเอมสตาร์ส่งออกผลิตภัณฑ์ของเอมสตาร์ไปจำหน่ายในต่างประเทศ ไม่ว่าจะผ่านบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ทุกกรณี

16. การประกอบธุรกิจขายตรงอื่นๆ

นักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องไม่ประกอบธุรกิจขายตรงอื่นๆ หรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในธุรกิจขายตรงอื่นที่มิใช่เอมสตาร์ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อมก็ตาม เพราะการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และความเสียหายให้เกิดขึ้นกับกิจการของบริษัทฯ

17. การผลิตสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ทางธุรกิจ

บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นักธุรกิจเอมสตาร์ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หรือการเผยแพร่สื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีลักษณะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ว่าเป็นการผลิตโดยบริษัทฯ

กฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ : Website Regulations

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน
ดังนั้นนักธุรกิจเอมสตาร์พึงระลึกเสมอว่าการนำเสนอข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับธุรกิจเอมสตาร์ทางอินเตอร์เน็ต จะต้องอยู่ภายใต้กฏจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจเอมสตาร์ รวมทั้งต้องไม่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดใดๆที่ท่านได้กระทำลงไปทั้งสิ้น นักธุรกิจเอมสตาร์ สามารถทำโฮมเพจส่วนตัวของตนเอง เพื่อการแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆ ของท่าน ตลอดจนงานอดิเรก หรือ ภาพถ่ายของท่านเองสู่ผู้คนหรือเพื่อนฝูงของท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนในโฮมเพจของท่าน แต่ท่านพึงระมัดระวังมิให้โฮมเพจของท่านมีลักษณะของการกระทำผิดต่อกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจเอมสตาร์ หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เช่น

 1. ไม่กระทำการใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินหรือต่อชื่อเสียง
 2. ไม่นำเสนอแผนธุรกิจหรือเชิญชวนให้ผู้อื่นสมัครเข้าร่วมธุรกิจ หรือเพื่อการจำหน่ายสินค้าในลักษณะของการส่งอีเมลจำนวนมากๆ
 3. ไม่กล่าวอ้างถึงสรรพคุณสินค้าที่เกินเลยกว่าความเป็นจริงและเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 4. ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยการนำข้อมูลหรือเรื่องราวส่วนตัวของผู้อื่น มาทำการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของตนโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
 5. ไม่ละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของเอมสตาร์ ห้ามใช้รูปภาพหรือตัดต่อข้อความใดๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนห้ามทำลิงค์กับบริษัทฯ โดยมิได้รับอนุญาต หรือเจตนาให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด และสร้างความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ

ทั้งนี้ นักธุรกิจเอมสตาร์ต้องระลึกเสมอว่า การนำเสนอหรือใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ทนั้นสามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องทั้งต่อกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจเอมสตาร์ ตลอดจนอยู่ในกรอบของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อให้ทุกๆ คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข ได้รับความเป็นธรรมและยังคงดำรงไว้ซึ่งสิทธิและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน

การกระทำของนักธุรกิจเอมสตาร์ ที่นำไปสู่มาตรการลงโทษ

 • นักธุรกิจเอมสตาร์ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
 • นักธุรกิจเอมสตาร์ได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • นักธุรกิจเอมสตาร์กระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ เสียหายในการประกอบกิจการ
 • นักธุรกิจเอมสตาร์กระทำการโดยทางตรง หรือทางอ้อม ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในแนวทางการสร้างธุรกิจเอมสตาร์ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายในการประกอบกิจการ หรือทำความเสียหายแก่องค์กรนักธุรกิจเอมสตาร์โดยรวม
 • นักธุรกิจเอมสตาร์ได้ปกปิด แจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักธุรกิจเอมสตาร์ หรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปลอม หรือใช้เอกสารปลอม เพื่อประโยชน์เกี่ยวด้วยการสมัคร การสปอนเซอร์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดนำมาซึ่งความเสียหายต่อบริษัทฯ และองค์กรนักธุรกิจเอมสตาร์โดยรวม

การร้องเรียนและมาตรการลงโทษ

 • การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฏจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจเอมสตาร์ใดๆ ก็ตาม ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งรหัสประจำตัวนักธุรกิจเอมสตาร์ของตน พร้อมทั้งลงชื่อในจดหมายร้องเรียนทุกครั้ง (จดหมายร้องเรียนที่มิได้มีการลงชื่อของผู้ร้องเรียนจะมิได้รับการพิจารณาจากบริษัทฯ)
 • ในเบื้องต้น บริษัทฯ จะออกจดหมายเพื่อให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนชี้แจงกลับมาที่บริษัทฯ (ในบางกรณีผู้ที่ถูกร้องเรียนอาจถูกระงับ Password เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้ มีจดหมายชี้แจงกลับมาที่บริษัทฯ)
 • หากเรื่องที่ถูกร้องเรียนมีหลักฐานชัดเจน และมีความรุนแรงที่จะส่งผลในวงกว้าง หรือสร้างความเดือดร้อนต่อผู้คนจำนวนมาก หรือเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ บริษัทฯ ก็จะระงับ Password และการทำธุรกรรมของนักธุรกิจเอมสตาร์ที่กระทำการและหรือรวมทั้งองค์กรธุรกิจเอมสตาร์ที่ร่วมขบวนการตามแต่ขอบเขต และความรุนแรงของการกระทำผิดทันที จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ
 • มาตรการลงโทษขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทำผิด เช่น การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร, การงดการสปอนเซอร์ในระยะเวลาหนึ่ง, การงดรับรองคุณสมบัติที่เป็นเกียรติรางวัล, การงดรับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ, การปรับลดลำดับขั้นความสำเร็จ (Star Ranking), การปรับลดตำแหน่งทางธุรกิจ(Business Title), การงดต่ออายุสมาชิกภาพ, การงดดำรงคุณสมบัติ ประจำเดือน(งดการรักษายอด) , การเพิกถอนสมาชิกภาพนักธุรกิจเอมสตาร์ รวมถึงมาตรการลงโทษอื่นๆ ที่อาจเพิ่มเติมในภายหลัง

การเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์

การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์พร้อมกับสิทธิ์ที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากบริษัทฯ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้นักธุรกิจเอมสตาร์ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ สงวนสิทธิในการยื่นหนังสือเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ได้ทันทีเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้

 1. นักธุรกิจเอมสตาร์ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในการสมัคร
 2. นักธุรกิจเอมสตาร์รบกวนและสร้างความเดือดร้อนรุนแรงให้กับองค์กรนักธุรกิจเอมสตาร์ ทั้งในสายงานตนเองและสายงานคนอื่น
 3. นักธุรกิจเอมสตาร์ให้ร้ายหรือทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและบริษัทฯ อย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้
 4. นักธุรกิจเอมสตาร์แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ หรือแผนธุรกิจ โดยบิดเบือนอย่างร้ายแรง และไม่อาจแก้ไขด้วยบทลงโทษอื่น
 5. นักธุรกิจเอมสตาร์ฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎนั้นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากทางบริษัทฯ โดยระบุให้ปฏิบัติตามหนังสือนั้น
 6. นักธุรกิจเอมสตาร์ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติเกินกว่า 1 ครั้ง หรือกระทำผิดซ้ำคำเตือน