สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ของนักธุรกิจเอมสตาร์ มีดังต่อไปนี้

  1. ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการดำเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย คู่มือนักธุรกิจเอมสตาร์ และใบเสร็จรับเงิน ได้โดยการเข้า www.aimstarnetwork.com แล้ว Log in เข้าสู่ระบบใส่ User name (รหัสสมาชิกของท่าน) และใส่ Password(รหัสลับ) แล้วเข้าไปที่เมนูดาวน์โหลดเอกสารประกอบการดำเนินธุรกิจ
  2. การเข้าร่วมฝึกอบรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  3. รายได้ และผลตอบแทน ตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง II (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)