เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553 มูลนิธิเอมสตาร์ โดย ทญ.ลพา วัชรศรีโรจน์ ประธาน
กรรมการมูลนิธิฯ และ นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ
ได้นำเงินบริจาคจากกิจกรรม เอม สตาร์ แชริตี้ (Aim Star Charity) ที่จัดขึ้น
ในงานเอ็กซ์โปแสดงสินค้าประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2553
จำนวนเงิน 113,600 บาท มอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท